مبدل حرارتی بر اساس فوت بر متر مربع و بنا به درخواست مشتری ساخته میشود