منابع ذخیره مواد نفتی بنا به درخواست مشتری ساخته میشود