کوره سونا خشک بنا به درخواست مشتری ومعمولا با ورق 8 میلیمتر و 6 میلیمتر ساخته میشود